Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Čo to je mediácia a ako prebieha

Zdieľať na sociálnych sieťach


Mediácia sa využíva na riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi: 

  • napr. zamestnávateľom a zamestnancom, 
  • medzi bývalými manželmi (napr. rozdelenie majetku po rozvode, alebo zmeniť a dohodnúť stretávanie s deťmi, výživné a pod.),
  • medzi susedmi (napr. náhrada škody a pod.),
  • kamarátmi,
  • rodinnými príslušníkmi (napr. starostlivosť o rodičov, narábanie so spoločným dedičstvom a pod.).  

Mediácia má široký záber, rieši rodinné spory, majetkové spory, občianske spory, spory vyplývajúce zo zamestnaneckého pomeru, ale aj spotrebné spory a iné .

Pomocou mediácie je možné nájsť vlastné riešenie, ktoré je akceptované obidvomi sporovými stranami .

Je to riešenie rýchlejšie a aj oveľa lacnejšie ako na súde. Dôležité je aj spomenúť,  že je to diskrétne riešenie, so zachovanou mlčanlivosťou o spore.  


Ako prebieha mediácia


Jednoducho : prebieha to tak, že osoba, ktorá chce riešiť spor zatelefonuje, alebo napíše mail mediátorovi.

Už pri prvej komunikácii sa mediátor čiastočne  oboznámi s problémom, posúdi, či je spor vhodný  a možný riešiť pomocou mediácie. Prvotná komunikácia prebieha hneď pri objednaní konzultácie a je bezplatná.


Predmediačné stretnutie Na prvú osobnú konzultáciu je potrebné si priniesť doklady totožnosti a doklady, ktoré súvisia so sporom.  Takáto prvá konzultácia sa nazýva predmediačné stretnutie. Predmediačné stretnutie je spoplatnené fixnou sumou, kde je započítané spísanie zápisnice, ale aj oslovenie  ďalšej sporovej strany. Predmediačné stretnutie trvá cca 60 až 90 min.   

V prípade, že ste už podali návrh na súdne konanie, je možné toto stiahnuť a súd Vám pomernú časť z poplatkov vráti. Ešte stále bude mediácia lacnejší a rýchlejší spôsob riešenia.

Keď druhá sporová strana výzvu príjme, pristúpi sa k mediácii.


Mediačné stretnutia Mediáciu je možné robiť tak, že obidve sporové strany sú osobne  na stretnutí u mediátora v poradenstve Milara. Pomocou vytvorenej atmosféry u mediátora, ktorý je nestranný, hľadajú  najlepšie  riešenie. V prípade, že ide o situáciu,  kde sporové strany nie sú schopné sa spolu stretnúť, dochádza k tzv. kyvadlovej mediácii. Mediátor v tomto prípade,  sa postupne  stretáva s každou sporovou stranou zvlášť,  informuje ich o požiadavkách a riešeniach, ktoré si sporové strany ponúkajú. Samotná mediácia je spoplatnená hodinovou sadzbou, alebo percentuálne,  podľa toho o aký prípad ide (viď dole cenník).  


Ktorá sporová strana platí mediáciuPlatbu za mediačné stretnutia  je väčšinou potrebné zaplatiť po každom stretnutí v hotovosti, v prípade právnických osôb je možne platiť na faktúru so splatnosťou 10 dní.   Za mediáciu poplatky platia spoločne obidve strany v pomere ako sa dohodnú,  alebo po súhlase jedna sporová strana. Niekedy je potrebné k dohode aj stanovisko odborníka, vtedy po dohode  je možné prizvať špecialistu k mediácií, napr. odhadcu, právnika, alebo dať vypracovať znalecký posudok. Poplatky spojené s prizvaným odborníkom si hradia sporové strany samostatne, podľa jeho cenníka.   


Ukončenie mediácie Akonáhle nájdu sporové strany riešenie pristúpi sa k spísaniu dohody o ukončení mediácie. Dohoda je právne vymožiteľná, vykonateľná a má právnu váhu. Napríklad  v prípade dohľadávania pohľadávky, ak ani v lehote dohodnutej v dohode o ukončení mediácie nebola splnená, je možné hneď začať vymáhanie exekúciou a netreba už riešiť súdnou cestou.  Počas mediácie a aj pri jej ukončení o všetkých úkonoch, ktoré s vykonateľnosťou súvisia sú sporové strany vopred písomne a aj ústne informované. 


O Mediátorovi V poradenstve Milara poskytujeme mediáciu vo všetkých oblastiach zatiaľ okrem spotrebiteľských sporov, ktoré pripravujeme.  Mediácií sa venuje PhDr. Milada Ragasová, ktorá má niekoľkoročnú prax pri riešení sporov, sťažností a petícií, ako zamestnanec  štátnej správy.  Neskôr  ako podnikateľka a majiteľka spoločnosti, niekoľkoročnú prax v oblasti poradenstva, riadenia manažmentu, koučingu, ale aj terapeutickej činnosti. Počas praxe hlavne vo vzťahovom poradenstve pomohla nájsť už mnohým riešenia a dohodnúť sa. Pomocou služby mediácia je možnosť dohody aj právne spísať. Svoju prácu vždy vykonáva dôsledne  a snaží sa vždy nestranne vytvoriť priestor pre  klientov, aby  našli najlepšie riešenie.


 

OBJEDNÁVKA : 0905520365, kontakt@milara.sk

 

 

CENNÍK Mediácia 

Predmediačné stretnutie

(prevzatie agendy, naštudovanie materiálu, oslovenie druhej sporovej strany, zápisnica)

60€/sedenie

 

Mediačné konanie

(keď sporová strana výzvu príjme)

Mediácia v občianskych sporoch - fyzické osoby

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory

40 €/hod

majetkové občianske spory:

do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

60 €/hod

viac ako 1 601 EUR:

90 €/hod

 

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby – podnikatelia

právnické osoby – „mikropodniky“

55 €/hod

právnické osoby – podnikatelia

130 €/hod

majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

60 €/hod

od 1 601 do 3 300 EUR

100 €/hod

od 3 301 do 6 600 EUR

10 % z hodnoty

od 6 601 do 16 600 EUR

7 % z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR

5 % z hodnoty

viac ako 33 201 EUR

4 % z hodnoty

 

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore

35,- €/hodinu

Majetkové spory v štátnom sektore

do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,- €/hodinu

nad 3 320,- € do 6 640,- €

10 % z hodnoty

nad 6 640,- € do 16 600,- €

5 % z hodnoty

nad 16 600,- € do 33 200,- €

3 % z hodnoty


Nový komentár

© 2020 FAUST AGENCY s.r.o.
Používam e-shop MIBRON