Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Supervízia v mediácii

Zdieľať na sociálnych sieťach

Mediácia je alternatívnym prostriedkom riešenia konfliktov, mediátor sa snaží dosiahnuť priateľskú dohodu medzi stranami bez potreby súdneho sporu. Mediátori fungujú ako neutrálne tretie strany a uľahčujú komunikáciu medzi mediovanými stranami, čím im pomáhajú dosiahnuť riešenie, ktoré vyhovuje ich potrebám. Supervízia sa vzťahuje na proces podpory práce mediátorov s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali etické a profesionálne normy a poskytovali vysokokvalitné služby. Mediátor je preto často katalyzátor problémov mediovaných strán. Tento blogový príspevok sa zaoberá nutnosťou supervízie v mediácii, prekonávanie bežných výziev pri mediačnej činnosti a dôležitosť neustáleho učenia sa a rozvoja v tejto oblasti. Vzdelávanie je zabezpečené pravidelným školením  v stanovených témach, ktoré je zo zákona povinné.  Avšak nezachytáva dennodennú prax a nutnosť rozobrať konkrétne problematiky v mediácii.Pochopenie úlohy mediátora

Mediátor zohráva zásadnú úlohu pri riešení konfliktov medzi stranami poskytovaním nezaujatej podpory a vedenia počas celého procesu vyjednávania. Musí byť schopný identifikovať základné problémy, jasne komunikovať a podporovať pozitívne a kolaboratívne prostredie. Ako mediátor musí mať dobrý prehľad a skúsenosti s procesom mediácie, aby mohol mediovaným  poskytnúť efektívne vedenie. Supervízor v oblasti mediácie môže byť súčasťou mediačného procesu a pomáhať hlavne začínajúcim mediátorom v praxi. Avšak supervízia je potrebná aj pre skúseného mediátora.

 

Výhody mediačného dohľadu

Supervízia  poskytuje množstvo výhod tak pre mediátora, ako aj pre strany zapojené do procesu mediácie. Supervízor pre mediátora zaisťuje, že neustále rozvíja svoje zručnosti a techniky na poskytovanie lepších služieb. Supervízor pomáha mediátorom udržiavať profesionálne štandardy, spracovať ťažšie témy, získať nadhľad a nájsť nové inovatívne riešenia. Podporuje ho pri získavaní spätnej väzby za ich prácu, zabraňuje syndrómu vyhorenia a zníženiu kvality poskytovanej služby.  Medzi výhody pre mediované strany patrí istota, že dostanú kvalitné služby od kompetentného mediátora.

Osvojenie si zručností potrebných pre efektívnu supervíziu

Aby bol supervízor pri supervízii v mediácii  efektívny, potrebuje mať určité zručnosti, vzdelanie, ktoré mu  umožní efektívne viesť supervíziu.  Zároveň je ideálne, ak supervízor v mediácii je aj mediátorom a má v mediácii prax.

Tu sú niektoré zručnosti, ktoré potrebuje  supervízor:

Komunikačné zručnosti

Komunikácia je kľúčovým aspektom v supervízii ale aj v mediácii. Supervízor musí efektívne komunikovať, pozorne počúvať, viesť správne rozhovor v supervízii, tak aby mediátor dokázal si vytvoriť nadhľad nad vlastnou činnosťou. Supervízor za istých okolnosti by mal byť schopný  vyjadriť svoju spätnú väzbu konštruktívnym a pozitívnym spôsobom, aby podporil  mediátora, uvedomiť si svoje silné a aj slabé stránky a tak  zlepšiť jeho výkon.

 

Techniky riešenia konfliktov

V prípade prítomného supervízora počas mediácie je nutné, aby supervízor mal skúsenosti s technikami riešenia konfliktov, aby podporil konštruktívnejšie rozhovory medzi mediátorom a zúčastnenými stranami. Supervízor spolupracuje  s mediátorom, aby identifikovali základné problémy a pomohol im vytvoriť stratégie na ich efektívne riešenie.

Ako prebieha supervízia v mediácii

 

Supervíziu ako sme spomenuli vyššie v blogu je možné uskutočniť tak, že je supervízor prizvaný priamo k mediácii. Keďže ide o veľmi citlivú oblasť a mediácii asi vyžaduje diskrétnosť, s týmto je potrebné, aby súhlasili aj mediované strany.  Je možné supervíziu robiť po mediácii zo záznamu. Záznam môže byť vykonaný na videu, alebo audio záznam. Rovnako je potrebné aby mediované strany boli o tomto informované a súhlasili s nahrávkou.  V prípade, že neexistuje ani video a ani audio záznam je možné vykonávať supervíziu aj z kazuistiky , prípadovej štúdie spísanej mediátorom, so zachovaním mlčanlivosti o osobných údajoch mediovaných strán.

Prekonávanie spoločných výziev v oblasti supervízie

Supervízia je základným aspektom zabezpečenia vysokokvalitných mediačných služieb. Prichádza však s vlastným súborom výziev, ktoré je potrebné riešiť, aby sa zabezpečila účinná podpora. 

Niektoré bežné výzvy zahŕňajú:

Zaobchádzanie s ťažkými témami v mediácii

Mediácia nie je vždy jednoduchá, pretože niektoré mediácie sú náročné na zvládnutie mediovanej strany, alebo pre mediátora je téma s ktorou  prichádzajú ťažká.  Mediátor musí byť trpezlivý a prispôsobiť tempo a spôsob riešenia konfliktu priamo mediovaným na mieru, primerane k ich potrebám a možnostiam. Tu je supervízia veľmi potrebná, aby nedochádzalo k prílišnému vyčerpaniu mediátora. Aby si zachoval zdravý nadhľad nad mediáciou a mal dostatok vlastných zdrojov byť objektívny a nestranný.

 

Riešenie etických otázok

Supervízia sa zaoberá aj etickými problémami, ktoré môžu vzniknúť v praxi mediátora. To môže zahŕňať zachovanie dôvernosti, riešenie konfliktov záujmov a zabezpečenie toho, aby mediátor počas procesu mediácie dodržiaval etické usmernenia. Supervízor  je kvalifikovaná osoba, rovnako ako aj mediátor a obidve tieto profesie  musia dodržiavať etické princípy.

Nevyhnutnosť supervízie v mediácii 

Supervízia je nevyhnutná na zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb klientom. Mediácia si vyžaduje od mediátorov  vynikajúce komunikačné schopnosti, techniky riešenia konfliktov a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa situáciám. Riešenie prekážok v mediácii  je nevyhnutné a supervízor musí byť pripravený podporiť mediátora pri  vyvinutí inovatívnych stratégii na riešenie rôznych výziev. Je potrebné klásť dôraz na neustály rozvoj a vzdelávanie v oblasti mediácie aj  pomocou supervízie, pri riešení tém z vlastnej praxe.  Supervízia podporuje,  aby sa zabezpečilo udržanie kvality mediačných služieb na vysokej úrovni. A napokon, supervízor musí byť etický a musí vždy pracovať na udržaní najvyšších štandardov profesionálneho správania vo svojej praxi a zabezpečiť, aby aj mediátor bol rovnako profesionálny.

 

PhDr. Milada Ragasová , 13.4.2023Nový komentár

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency